Địa Chỉ: 40 (8C9) Hoa Hong 2, Ward 2, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
Điện thoại: (+84) 2835 178 107
Fax: (+84) 2835 178 106
Email: info@namphonggroup.com
Bản đồ